Top Menu

Niet-aangeboren hersenletsel

Meedenken over de Marius Meijboom

Wil jij ook meedenken over de Marius Meijboom. Dat kan! En dat doe je in de ondernemingsraad.
Een ondernemingsraad (OR) is een officieel medezeggenschapsorgaan. Daar zijn regels voor en die staan in de wet. Het houdt in dat er in de OR van de Marius Meijboom plek is voor 5 leden: een voorzitter die de dagelijkse leiding over de voorziening heeft en vier leden.

Huidige situatie

Nu heeft de Marius Meijboom een combinatieraad van verwanten en medewerkers. Die vorm past niet in de wet op de ondernemingsraad. Willen we deze vorm wel behouden dan zullen we daarvoor ontheffing moeten aanvragen. Dat is een langdurig proces en de kans op slagen is klein.

Wat vind jij belangrijk voor de nieuwe vorm

In de praktijk zullen we dus een nieuwe vorm moeten kiezen. Bij die keuze is het belangrijk wat jij wil. Er zijn drie mogelijkheden:

  • Meeweten: je wordt op de hoogte gehouden en er is ruimte om je mening te geven
  • Meepraten: ruimte voor discussie
  • Meebeslissen: ruimte voor inspraak

De nieuwe vorm

Er zijn grofweg vier vormen van medezeggenschap die beschreven staan in de wet. De vorm die het meeste lijkt op de combinatieraad zoals we deze nu kennen is de participatie OR. Voor deze vorm – in tegenstelling van de combinatieraad – hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Mocht je interesse hebben in alle vormen van medezeggenschap dan kan je een informatieblad ophalen bij Ingrid Leijen.

De vier vormen zijn:

  1. Een traditionele OR: de OR kan werken met (tijdelijke) werkgroepen waar ook niet-OR-leden aan deel kunnen nemen. Het is een uitgebreide en formele vorm van inspraak die echter wel veel tijd vergt van de deelnemers.
  2. Een strategische OR: de focus van de OR ligt op het strategisch beleid van de voorziening. De OR-leden zijn sparringpartners voor de leidinggevende van de voorziening en denken mee over veranderingen. Dat vereist wel wat van de leden. Ze moeten kunnen uitstijgen boven de dagelijkse gang van zaken op de voorziening. In deze vorm komen er adviserende medezeggenschapsteams (op vrijwillige basis) van de werkvloer die nadenken over specifieke onderwerpen
  3. Een participatie OR: medezeggenschap is hierbij een gezamenlijke verantwoordelijkheid van medewerkers en management. In dat praktijk is dat het contact tussen medewerkers en locatiemanager, raad van bestuur, cliëntenraad en familieraad. Deze OR haalt haar informatie rechtstreeks op bij de medewerkers. Bijvoorbeeld in een maandelijks overleg waarvoor iedereen punten kan aanleveren. Bij elk besluit wat er op de voorziening genomen wordt is er een zogenaamde ‘participatieparagraaf’. Daarin staan de op en aanmerkingen van de medewerkers en wat daarmee gedaan is.
  4. Een informatie OR: de locatiemanager neemt medewerkers mee in voorgenomen besluiten die daarna aan de OR worden voorgelegd. Ook hierbij is er een participatieparagraaf waar in op en aanmerkingen van de medewerkers staan. Dat scheelt de OR en de locatiemanager veel tijd en tegelijkertijd is de transparantie gewaarborgd.

En wat nu?

In 2021 gaan we kiezen voor de vorm en de OR-statuten die daarbij horen. Daarna gaan we stemmen voor de leden. Als we de oude vorm willen behouden gaan we ontheffing aanvragen, maar dat betekent wel dat we in de tussentijd 1 van de vier bovenstaande vormen moeten invoeren. We zijn namelijk wettelijk verplicht om een officiële OR op de Marius Meijboom te hebben. Ook mag dit uiteraard geen negatief effect hebben op het overleg met ouders en verwanten over het reilen en zeilen op de voorziening. De uitgangspunten van de driehoek cliënten-ouders-medewerkers blijft het belangrijkste uitgangspunt voor de zorg- en dienstverlening van de Marius Meijboom.

Vragen?

Heb je hierna nog inhoudelijke vragen hebben, dan kan je contact opnemen met Ingrid Klok, Adviseur Arbo, Gezondheid en Vitaliteit. Zij kan je inhoudelijk en onafhankelijk adviseren over de vier vormen. Haar email adres is: i.klok@onstweedethuis.nl

Oeps! We konden je formulier niet vinden.